2018-2019. tanévi versenykiírás

NYILVÁNTARTÓ ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ LAP

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

 

A 2018/2019. tanévi Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Diákolimpia versenykiírása

 

 

VERSENYSZABÁLYZAT:

 

 

A 2016/2017. tanévtől kezdődően az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) az alap- és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére közösen hirdeti meg a Diákolimpiát®, mint országos tanulmányi- és tehetséggondozó versenyt. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 183.§ (1) b) pontja alapján a Diákolimpia® az oktatásért felelős miniszter által finanszírozott versenynek minősül.

 

A versenyszabályzat célját, hatályát, értelmező rendelkezéseit a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi versenykiírása részletesen tartalmazza, így a megyei kiírás arra nem tér ki.

 

1. A diáksport versenyek célja, feladatai:

A versenykiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként és nemenként megyénk legeredményesebb versenyzőinek részvételével a tanév Jász – Nagykun – Szolnok Megye Diákolimpiai Bajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése.

A tehetség felismerés, tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a sportági szövetségek utánpótlás-nevelési rendszerét, valamint a sportiskolai és a központi utánpótlás nevelési programokat.

A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.

A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és életmód népszerűsítése.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 21.§ alapján a felvételi eljárás során Diákolimpia országos döntőn elért 1-3. helyezetteknek járó 10 többletpont jogosultjainak meghatározása.

 

 

2.A diákolimpia versenyek rendezői:

A háziversenyeket a nevelési-oktatási intézmények, DSE-k, ISK-k rendezik.

Az alapszintű (városi, körzeti) versenyeket a diáksport bizottságok, (Szolnok esetében diáksport egyesület), sportszervezetek szervezik együttműködve a polgármesteri hivatalokkal, tankerülettel, iskolákkal, sportegyesületekkel.

A megyei versenyeket a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezi együttműködve a települési önkormányzatokkal, városi diáksport szervezetekkel, egyesületekkel, sportszervezetekkel és iskolákkal.

A JNSZM DSE diákolimpia országos elődöntőket, döntőket is lebonyolít a Magyar Diáksport Szövetség felkérésére.

Diákolimpiai néven megyei szakszövetség is rendezhet versenyt, amennyiben az országos szövetsége a tanévre érvényes és hatályos védjegyhasználati szerződéssel rendelkezik, versenykiírásukat az MDSZ elfogadta, honlapján közétette. Az eseményt egyeztetni kell a megyei diáksport egyesülettel, de annak minden kiadását a megyei sportági szakszövetség viseli.

Ezen kívül a „Diákolimpia” elnevezés nem használható.

 

 

 

 

 

 

3.A versenyek helye és ideje:

 

A megyei döntők, elődöntők helyszínei pályázat útján nyerhetők el. A pályázatokat folyamatosan, a tavaszi versenyekre 2019. január 31-ig lehet benyújtani.

Az időpontok az MDSZ országos versenynaptárához alkalmazkodva kerülnek meghatározásra, figyelembe véve az ott szereplő nevezési határidőket.

A megyei szint alatt a rendezők választják meg a helyszíneket és időpontokat, alkalmazkodva a tervezett megyei döntők, elődöntők idejéhez.

 

 

4.Résztvevők:

A Diákolimpia résztvevői az általános es középfokú iskolák azon tanulói (versenyzői) lehetnek, akik az adott tanév kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott Diákolimpia verseny időpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy tanulói jogviszonyuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. tőrvény 56. § (3) bekezdése alapján– a tanév folytatásától fegyelmi határozattal történő eltiltás esetét kivéve – szünetel.

A diákolimpián részt vevő tanulók diáksportolónak minősülnek.

A diákolimpia eseményeken külön hirdetjük meg a fiú és a leány versenyeket, bajnokságokat, kivéve ahol fiú- és leány versenyzők együtt is szerepelhetnek, illetve ahol az adott versenykiírás erről külön rendelkezik.

Az a tanuló, aki tanév közben bármely indokból másik iskolába iratkozik be, illetve létesít tanulói jogviszonyt (a továbbiakban: átiratkozás), ugyanazon sportágakban, amelyekben előző iskolája tanulójaként részt vett, a Diákolimpia® azonos tanévi versenyein az új iskoláját képviselve nem versenyezhet.

Jelen pont tekintetében az Atlétika Pályabajnokság, az Atlétika Mezei Futóbajnokság es az Atlétika Ügyességi es Váltófutó Csapatbajnokság külön sportágnak minősül.

A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon, vagy külön megbízólevélben írásban

megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem szerepelhet.

A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.

Az a tanuló, aki tanév közben más oktatási intézménybe átiratkozott, régi iskolájába nem versenyezhet vissza.

A csapatsportágak, valamint az egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban kizárólag egy köznevelési intézmény tanulói indulhatnak párban, illetve azonos csapatban.

Csapatsportágak, illetve egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban a versenyrendszerkülönböző fordulóiban (alapszint, megyei/budapesti és országos)

az iskola jogosult a nevezett versenyzők személyén változtatni, a szervező által meghatározott időpontig.

 

 

5. Meghívás

Meghívás kérelem alapján: Csapat vagy egyéni versenyző kérelem alapján történő meghívására megyei döntőre azokban a sportágakban kerülhet sor, ahol ezt a sportági versenykiírás lehetővé teszi. A meghívást az érintett iskola kezdeményezheti a megyei döntő nevezési határidő lejárta előtt. Csak olyan tanuló meghívására van lehetőség, akit nevezett iskolája az alapfokú diákolimpia döntőre, s azon betegség, tanulmányi elfoglaltság, magasabb szintű sportversenyen való részvétel miatt nem indulhatott.

 

 

 

6.Korcsoportok:

I. korcsoport

2010- ben, vagy később születettek

II. korcsoport

2008 - 2009-ben születettek

III. korcsoport

2006 - 2007-ben születettek

IV. korcsoport

2004- 2005-ben születettek

V. korcsoport

2002 - 2003-ben születettek

VI. korcsoport

1999 - 2000 - 2001-ben születettek

 

 

Az 1999-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken korlátozás nélkül versenyezhet.

Részvételi korlátozás, felversenyzés:A versenyző csak a saját korcsoportjában

versenyezhet, kivéve ha a sportági versenykiírás ettől eltérően rendelkezik.

A sportági versenykiírás rendelkezhet korcsoportok közötti felversenyzésről, annak mértékéről, valamint felversenyzés esetén rendelkezhet az érintett tanuló visszaversenyzésével kapcsolatos szabályokról.

A sportági szövetségek által rendezett Diákolimpia® versenyek tekintetében az általános szabályoktól való eltéréseket a sportág Diákolimpia® versenykiírása tartalmazza.

 

7. Igazolás:

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni résztvevő, illetve a résztvevő csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapatnevezési lappal.

Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása(amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolványbemutatása is szükséges).

Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.

TAJ kártya:A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a

társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványukat (TAJ kártya) vagy annak másolatát.

A versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló, a felkészítő pedagógus vagy csapatvezető a verseny helyszínén bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a verseny rendezője részére a fenti igazolási dokumentumokat.

Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén a felkészítő pedagógus vagy csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmény átszervezését, illetve az intézmény nevében történt változásokat.

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia® alapszintű, megyei vagy országos versenyén.

A fent meghatározott igazolási dokumentumokat a csapatok és az egyéni versenyzők minden versenyen kötelesek bemutatni.

A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki a nevezési lapon feltüntetésre került, illetve megbízásának tényét megbízólevéllel tudja igazolni. A kísérő az adott rendezvényen versenyzőként nem szerepelhet. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem vehet részt.

A Diákolimpia® versenyein kizárólag azon általános és középfokú iskolák tanulói vehetnek részt, amelyek a tanévre megállapított regisztrációs díjat 2018. október 31-ig megfizették.

Az igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni.

 

 

8.Díjazás:

 

Az alapfokú és megyei diákolimpia döntőin a sportági versenykiírásban meghatározottak szerint.

Az alapfokú és megyei versenyeken az MDSZ által biztosított arculatú, érem, oklevél kerül átadásra.

Az I. helyezett csapatok és egyéni versenyzők elnyerik a "Jász - Nagykun - Szolnok Megye Diákolimpia bajnoka" címet és indulhatnak a diákolimpia országos elődöntőkön, döntőkön.

Felvételi többletpontok: A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) e) pontja alapján a jogszabályban meghatározott sportágban szervezett Diákolimpia® országos döntőjén elért 1–3. helyezésért a résztvevő – amennyiben az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül érte el – felvételi többletpontokra jogosult.

 

 

9.Költségek:

A megyei döntők, elődöntők rendezési költségei a megyei diáksport egyesületet terhelik a felmenő rendszerű saját rendezésű sportágak esetében.

Regisztrációs díj: A saját rendezésű Diákolimpia® versenyeken csak azon általános és középfokú iskolák versenyzői vehetnek részt nevezési díj befizetése nélkül, amelyek (illetve amelyek fenntartói) az adott tanévre vonatkozóan legkésőbb 2018. október 31-ig befizették a 100 forint/tanuló/év összegben megállapított, teljes iskolai tanulói létszámra vetített regisztrációs díjat az MDSZ megyei tagszervezetei részére.

 

A regisztrációs díj teljesítése az alábbiak szerint történik:

- az állami fenntartású intézmények esetében az MDSZ központi megállapodást köt a fenntartóval.

- a nem állami fenntartású intézmények esetében a regisztrációs díjat a köznevelési

 intézmények a megyei diáksport szervezet részére fizetik meg.

Nevezési díj – saját rendezésű versenyek:A saját rendezésű Diákolimpia® versenyeken történő részvétel − amennyiben az iskola (vagy fenntartója) nem fizette be a regisztrációs díjat – nevezési díj megfizetéséhez kötött, amelyet az MDSZ megyei/budapesti tagszervezetei részére kell megfizetni, a nevezési határidő lejártáig. A nevezési díj egyéni versenyszámokban nevezett tanulónként és versenyszámonként

2 500 forint, míg csapatsportokban csapatonként és versenyszámonként 30 000 forint.

Nevezési díj – sportági szövetségek által rendezett, szervezett versenyek:

A sportági szövetség által rendezett Diákolimpia® versenyek esetében a szervező a használati szerződésben rögzített mértékben és feltételek szerint jogosult nevezési díjat szedni.

A rendezés kiadásai az adott sportági szakszövetséget, egyesületet, iskolát, illetve a versenykiírásukban meghatározott felet terhelik.

A diákolimpiai döntőkön (alapfokú, megyei elődöntő, megyei döntő, országos selejtező, országos elődöntő, országos döntő) felmerülő utazási költség a résztvevőket terheli. Az országos diákolimpiai versenyek (elődöntő, döntő) rendezési, szállási költségeit a rendezők fizetik.

 

 

10. Óvás

Óvás jelzése és előterjesztése: Amennyiben az adott sportág Diákolimpia® versenykiírása eltérően nem rendelkezik, a versenyben érintett versenyző vagy csapat kísérője óvási szándékát a verseny (mérkőzés) helyszínén, a verseny befejezését követő fél órán belül köteles szóban jelezni a Versenybizottság elnöke (távollétében a verseny szervezőjének képviselőjének) felé az óvási díj egyidejű befizetése mellett. Az óvásrészletes indokolásának írásbeli előterjesztésére a helyszínen legkésőbb a versenyszám eredményének hivatalos közzétételét, a mérkőzés végét vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követő fél órán belül a Versenybizottság felé van lehetőség. Az óvást a versenybizottságnak 2 órán belül el kell bírálnia.

Óvás minimális tartalmi elemei: Az óvásban fel kell tüntetni az óvást benyújtó kísérő nevét, e-mail címét és bankszámlaszámát, az érintett iskola, versenyző és/vagy csapat nevét, valamint az érintett verseny és versenyszám (illetve mérkőzés vagy futam) megjelölését, továbbá az óvást alátámasztó részletes indokolást.

Óvás díja: Az óvási díj minden esetben 10 000 forint. Az óvási díjat a Versenybizottság elnöke (vagy távollétében a szervező) részére kell a helyszínen készpénzben befizetni, a számlázási név és cím megjelölésével. A befizetésről a Versenybizottság (vagy a szervező) köteles átvételi elismervényt adni.

A határidőn túl beérkező óvások érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek az óvási díj egyidejű visszafizetésével.

Óvási ügyben az adott versenybíróság dönt 2 órán belül. A meghozott döntés ellen az MDSZ DO Bizottsághoz lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a határozat kézhez vételétől számított két napon belül, mely a kézhezvételtől számított 30 napon

belül dönt a jogorvoslati kérelemről és azt követően írásban értesíti a fellebbezést

benyújtó személyt, illetve a döntésben érintett egyéb személyeket.

A Diákolimpiai Bizottságnak az óvás elbírálása ellen benyújtott fellebbezés

tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Játékos sportversenyen óvás nincs!

 

11.Nevezés:

Nevezés módja: A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, az MDSZ honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásokban rögzített határidőig. A nevezési rendszerben a versenyzőket és a csapatokat egyszer, azon verseny előtt szükséges nevezni, ahol a felmenő rendszerű verseny az adott versenyszámban elkezdődik.

Az első nevezés alapján – az egyéni versenyző vagy csapat továbbjutása esetén − a nevezési rendszerben a továbbjuttatás tényének rögzítését, a versenyzők és a csapatok felmenő rendszerű léptetését a versenyrendező szervezet, DSB/ megyei szervezetek, illetve az MDSZ végzi.

Nevezést végző személy: A nevezés során az iskola nevében a nevezési rendszerben az adott iskola kódjával regisztrált, vagy az iskola igazgatója által hitelesített, önálló regisztrációval rendelkező személy jogosult eljárni (a továbbiakban: nevezést végző személy).

Nevezési határidő: A nevezési határidőket a versenykiírások rendelkezéseivel

összhangban, az adott versenyszám első fordulójának szervezője határozza meg. A nevezési határidő lejárta után a rendszerben nevezésre nincs lehetőség. Postai úton, faxon, e-mailben, személyesen vagy bármilyen más módon eljuttatott nevezést az MDSZ és szervezetei nem fogad el és nem dolgoz fel. A nevezés részletes tudnivalói az MDSZ honlapján található tájékoztatóban olvashatóak.

Minden diákolimpiai megyei döntőről, elődöntőről külön versenykiírás készül, amelyben szerepel a nevezési határidő is.

Nevezéseket valamennyi sportágban és korcsoportban csak interneten, a www.diakolimpia.hu honlapon lehet megtenni.

Minden határidőnapon 24.00 órakor lezár az internet.

 

 

A labdajátékok nevezési határideje: 2018. szeptember 28.

 

Labdajátékok:

Kézilabda

fiú-leány III, IV, V-VI „A”., V-VI „B” korcsoport

Kosárlabda

fiú-leány III, IV, V-VI „A”., V-VI „B” korcsoport

Röplabda

fiú-leány III, IV, V-VI „A”., V-VI „B” korcsoport

Fiú labdarúgás

I, II, III, futsal IV, V-VI. korcsoport

Leány labdarúgás

III-IV, V-V. korcsoport

Fiú kispályás labdarúgás

IV „B”, V-VI. „B” korcsoport

Floorball (fiú-leány)

I, II, III, IV, V-VI. korcsoport

 

   

 

 

12. Személyes adatok kezelése, személyhez fűződő jogok

 

1.Személyes adatok kezelése: A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevezés során megadott személyes adataikat az MDSZ a Versenyszabályzat mellékletét képező Adatkezelési szabályzatban meghatározott körben, időbeli hatállyal és módon, az általa üzemeltetett iskolai sport monitoring rendszer keretében nyilvántartsa és kezelje, illetve továbbítsa.

A nevezést végző személy a nevezéssel nyilatkozik arról, hogy valamennyi nevezett versenyző esetében rendelkezik a 2. sz. mellékletben található Nevezési és Adatkezelési nyilatkozattal. Amennyiben a nevezést végző e tárgyban valótlan nyilatkozatot tesz, úgy az MDSZ jogosult a versenyzőt vagy csapatot kizárni a versenyrendszerből.

2. Kép- és hangfelvétel: Az MDSZ Diákolimpia® versenyein részvevő tanulók a nevezéssel, kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Diákolimpia® versenyeken az MDSZ, illetve – amennyiben releváns − a verseny szponzora számára honlapon, papír és digitális kiadványokban történő közzététel céljából olyan kép- és hangfelvétel készüljön,amelyen szerepelnek. Ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az MDSZ és szponzora felé. Az MDSZ és a rendezvény szponzora e felvételeket kommunikációs és reklámtevékenységéhez szabadon felhasználhatja.

 

13. Egyéb:

 

A sportági versenykiírásokat a megyei verseny előtt 2-3 héttel megküldjük.

Az eredményhirdetésről indokolatlanul távolmaradók a díjat később sem kapják meg.

Labdajátékok esetében egy iskola több csapattal is nevezhet ugyanabban a korcsoportban és nemben. Megyei döntőben azonban csak egy csapattal vehet részt, amely már lehet iskola válogatott is.

Az iskola összevonások ellenére a tagintézmény önállóan nevezhet csapatot a diákolimpiára. Az összevonásból adódóan az intézmény nevezhet a tagintézmények közös csapatával is, akár többel is.

Szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményeinek

önálló intézményként történő nevezése: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) g) pontja szerinti szakképzési centrumok, mint többcélú intézmények szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei kizárólag feladat-ellátási helyenként (tagintézményenként) nevezhetik tanulóikat, csapataikat a Diákolimpia® a versenyeire.

Az általános szabályokban nem szabályozott esetekre a sportági versenykiírásokban, a sportág játék és versenyszabályaiban megfogalmazottak az irányadók, valamint a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévre kiadott programja, diákolimpiai versenykiírása

Árusítás – korlátok és tilalmak: A versenyhelyszínen árusítani (pl.: sportszerek,

alkalmi büfé stb.) csak az MDSZ/JNSZM DSE előzetes, írásbeli engedélyével lehet. A versenyek helyszínén szeszes italt − különös tekintettel a kereskedelmi

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 26Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésére −, valamint dohányárut árusítani, illetve fogyasztani tilos!

Az alapfokú  diákolimpiai versenyekre a Magyar Diáksport Szövetség utólagosan hozzájárulást fizet meghatározott szempontok alapján.

 

 

 

 

 

SPORTÁGAK

 

Sportág

Korcsoport

Asztalitenisz

 

- egyéni „A” és „B” kategória

I-II, III-IV, V-VI

- csapat „B” kategória

I-II, III-IV.

Atlétika

 

- atlétika ügyességi csapatbajnokság

III-IV, V-VI.

- mezei (egyéni és csapat)

II, III, IV, V, VI.

- hárompróba (csapatverseny és egyéni összetett)

II.

- négypróba (csapatverseny és egyéni összetett)

III.

- ötpróba (csapatverseny és egyéni összetett)

IV.

- egyéni bajnokság

III, IV, V, VI.

- kis iskola (egyéni és csapatverseny)

I-IV.

Duatlon

 

egyéni és csapatverseny

III, IV, V,VI

Floorball

 

- csapatverseny (fiú és lány)

I, II, III, IV, V- VI.

Futsal

 

- csapatverseny (fiú)

III-IV, V-VI.

Grundbirkózás

 

- csapatverseny (fiú - leány)

I-II.

Játékos Sportverseny

 

- fiú-leány vegyes csapat

I-II.

Kézilabda

 

- csapatverseny fiú és lány csapatoknak

III, IV, V-VI „A”,

 V-VI „B”

- strandkézilabda (csapatverseny fiú és lány csapatoknak)

IV, V-VI

- kis iskolák (leány csapat)

II-III-IV.

Kosárlabda

 

- csapatverseny fiú és lány csapatoknak

III, IV, V-VI „A”,

 V-VI „B”

Labdarúgás

 

- fiú csapatverseny

I, II, III, IV”B” ,

V-VI”B”

- leány csapatverseny

III-IV, V-VI.

- kis iskolák (fiú csapatverseny)

II-III-IV

Röplabda

 

- csapatverseny fiú és lány csapatoknak

III, IV, V-VI „A”,

 V-VI „B”

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

 

- csapatverseny (4fő fiú, leány vagy vegyes)

III-IV. V-VI

Torna

 

-„ A” kategória fiú és lány csapatverseny

I, II, III-IV, V-VI

- „B” kategória fiú és lány csapatverseny

I, II, III-IV, V-VI

Úszás

 

- egyéni verseny

I, II

- csapatverseny

II

- egyéni verseny (Csak „ B”  kategória)

III, IV, V-VI

- csapatverseny (Csak „B”  kategória)

III, IV, V-VI

 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi diákolimpiai versenykiírása részletesen

 tartalmazza sportáganként a szükséges információkat.

Kiadványunk ezért csak a leglényegesebb közlendőkre tér ki.

 

 

 

  1. Asztalitenisz:

 

Egyéni verseny esetében I-II., III-IV. illetve V-VI. korcsoport esetén:

“A” kategória: Nincs korlátozás

“B” kategória: Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2016. szeptember 1. és

2018. augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeznek MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel.

Csapatverseny esetében: Kötelező a 3 fő

I-II. korcsoport:A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek

kell részt vennie, akik 2016. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban

MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek.

III–IV. korcsoport: A csapatversenyben 2016. szeptember 1. és 2018. augusztus

31. közötti időszakban MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzők vehetnek részt.

Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal (A és B csapat) nevezhet, de egy játékos csak egy csapatban játszhat.

Felversenyzés:

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.

Kivétel a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein

indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.

Csapatverseny esetében:A II. korcsoportos (2008-2009-ben született tanulók)

felversenyezhetnek a III-IV. korcsoport versenyeibe, de akkor a saját II. korcsoportjukban, nem indulhatnak.

A csapatverseny 3 egyéni számból áll, mindhármat le kell játszani! (nincs páros!)

Labda: a mérkőzéseken plasztik alapanyagú labda használható.

A mérkőzések mind a csapat, mind az egyéni versenyek esetében 3 nyert szettig tartanak.

 

Megyei döntőt 2018. december. 20-ig kell megrendezni.

Nevezési határidő: 2018. november 30-ig a www.diakolimpia.hu honlapon

Az országos döntő: Karcag, 2019. február 14-17.

 

 

 

2.  Atlétika:

a. Ügyességi és váltófutó csapatbajnokság

 

Csapatverseny nemenként a III-IV. korcsoportba tartozó tanulók részére:

Magasugrás

Távolugrás

Súlylökés (fiúk 4 kg, leányok 3 kg)

Kislabdahajítás

10x200 m-es váltófutás (vegyes váltó: 5 fiú-, 5 leányversenyző. Futásrend:

leány: 1-3-5-7-9; fiú: 2-4-6-8-10).

Hely: Albertirsa, Ecsédi László Sportcentrum (Vágóhíd u. 1.)

Időpont: 2018. október 02. 10.30 óra

Nevezési határidő:www.diakolimpia.hu, 2018. szeptember 25.

 

Csapatverseny nemenként a V-VI. korcsoportba tartozó tanulók részére:

Magasugrás

Távolugrás

Súlylökés (fiúk 6 kg, leányok 4 kg)

Diszkoszvetés (fiúk 1,75 kg, leányok 1 kg)

Gerelyhajítás (fiú 800gr, leány 600gr)

Fiúk: 4x1500 m-es váltófutás

Leányok: 4x800 m-es váltófutás

Fiú és Leány svédváltó (100m-200m-300m-400m).

Hely: Albertirsa, Ecsédi László Sportcentrum (Vágóhíd u. 1.)

Időpont: 2018. október 02. 13.30 óra

Nevezési határidő:www.diakolimpia.hu, 2018. szeptember 25.

 

b.) Összetett egyéni és csapatverseny:

 

A megyei döntőre bejutó csapatok száma mindkét nemben II, III, IV. korcsoportban:

Szolnok város             3                                  Jászság                       2

Törökszentmiklós        1                                  Tiszazug                     1

Karcag és vk.               1                                  Tiszafüred és vk.         1

Kisújszállás és vk.      1                                  Mezőtúr-Túrkeve          1

                                                                       Szolnok kistérség        1

 II, III, IV. korcsoport:

 

  II. korcsoport:

  III. korcsoport:

  IV. korcsoport:

  60m

  60m

 100m

  4x100m

  távolugrás

  távolugrás

  kislabdahajítás

  kislabdahajítás

  kislabdahajítás

  távolugrás

  600m

  súlylökés

-

-

  800m

 

A városi, körzeti versenyeket 2019. április 29-ig kell befejezni.

 

Megyei döntő:                           II. korcsoportban: 2019. május 10-ig,

                                               III. korcsoportban 2019. május 10-ig,

                                               IV. korcsoportban 2019. május 10-ig.

Nevezési határidő megyei döntőre: 2019. április 30. (www.diakolimpia.hu  )

 

c. III. korcsoport egyéni pályabajnokság (az országos döntő meghívási szintjével)

  Fiú szint

  Versenyszám

  Leány szint

  8,0

  60m

  8,3

  1:42,0

  600m

  1:48,0

  1,45

  Magasugrás

  1,40

  500

  Távolugrás

  470

  58,0

  Kislabdahajítás

  48,0

  55,0

  4x100m

  58,0

A verseny nyílt, akit határidőre benevez az iskolája, az indulhat a megyei döntőn.

 

d. IV. korcsoport egyéni pályabajnokság ( az országos döntő meghívási szintjével)

Fiú

Leány

  versenyszám

  szint

  versenyszám

  szint

 100m

  11,8

  100m

  13,0

  300m

  40,0

  300m

  44,0

  1500m

  4:40,0

  1500m

  5:20,0

  magasugrás

  1,65

  magasugrás

  1,45

  távolugrás

  5,60

  távolugrás

  4,85

  súlylökés (4kg)

  12,50

  súlylökés (3kg)

  10,0

  kislabdahajítás

  70,0

  kislabdahajítás

  56,0

  4x100m

  48,5

  4x100m

  54,0

  4x1000m

  12:40,0

  4x600m

  7:55,0

 

A verseny nyílt, akit határidőre benevez az iskolája, az indulhat a megyei döntőn.

Megyei döntő III, IV. korcsoport egyéni: 2019. május 10-ig.

Nevezési határidő megyei döntőre: 2019. április 30. (www.diakolimpia.hu .)

 

e.) V, VI. korcsoport egyéni és váltó verseny:

Megyei diákolimpiai döntő:2019. április 30-ig.

 

Az V. korcsoport versenyében részt vehetnek a 2002-2003-ben született tanulók, valamint azok a 2004-ben született középiskolások, akik IX. évfolyamon tanulnak.

 A VI. korcsoportba tartoznak az 1999-2000-2001-ben született tanulók.

 

Versenyszámok meghívási szinttel:

versenyszám

 V. kcs. fiú

 V. kcs. leány

 VI. kcs. fiú

VI. kcs. leány

100 m

 11,7

 13,1

 11,6

 13,1

200 m

 24,2

 27,5

 24,0

 27,5

400 m

 55,0

 63,0

 54,0

 63,0

800 m

 2:08,0

 2:30,0

 2:04,0

 2:30,0

1500 m

 4:30,0

 5:18,0

 4:25,0

 5:18,0

3000 m

 9:55,0

 12:00,0

 9:40,0

 12:00,0

110/100 gát

 17,5

 17,5

 17,5

 17,5

Magasugrás

 175

 150

 178

 150

Távolugrás

 600

 500

 610

 500

Súlylökés

 13,00 (5kg)

 10,00

 13,00 (6kg)

 10,00

Diszkoszvetés

 40,00 (1,5kg)

 29,00

 38,00(1,75kg)

 29,00

Gerelyhajítás

 46,00 (700g)

 32,00

 46,00 (800g)

 32,00

4x100

-

-

 47,0

 54,00

4x400

-

-

 3:45.0

 4:35.0

 

A váltó futószámokban összevont korcsoport versenyez.

A verseny nyílt, nem feljutásos, aki nevezését 2019. április 19-ig megküldi a www.diakolimpia.hu  honlapon, az indulhat a diákolimpia megyei döntőn.

 

 

 

 

f.) Diákolimpia mezei futóbajnokság

 

A verseny résztvevői: II, III, IV, V, VI. kcs. fiú és leány ötfős csapatok, egyéni versenyzők, akiket a megadott határidőig benevezett iskolájuk.

Minden induló a saját korcsoportjában versenyez, kivételt képeznek a 2004-ss születésű középiskolások, ők az V. korcsoport versenyén indulhatnak.

Versenyszámok: egyéni és csapatverseny mindkét nem számára.

Futótávok:

nem/korcsoport

 távolság

 nem/korcsoport

 távolság

 II. fiú (2008-2009)

 2,0 km

 II. leány (2008-2009)

 1,5 km

 III. fiú (2006-2007)

 2,5 km

 III. leány (2006-2007)

 2,0 km

 IV. fiú (2004-2005)

 4,0 km

 IV. leány (2004-2005)

 2,5 km

 V. fiú (2002-2003)

 4,5 km

 V. leány (2002-2003)

 3,0 km

 VI. fiú (1999-2001)

 5,0 km

 VI. leány (1999-2001)

 3,0 km

 

Lebonyolítás: A verseny nyílt, bármely iskola nevezhet.

  Megyei döntő: Martfű, 2019. március 27-ig. 

 Nevezési határidő a megyei döntőre: 2019. március 20. (www.diakolimpia.hu ) 

Értékelés: Az ötfős csapatokból a legjobb négy helyezési szám alapján.

           

  1. Duatlon:

 

  korcsoport

  futás

  kerékpár

  futás

 III.(2005-2006)

  1km

  4km

  0,5km

 IV.(2003-2004)

  2km

  8km

  1.0km

 V.(2001-2002)

  2,5km

  10km

  1,5km

 VI.(1998-2000)

  2,5km

  10km

  1,5km

Résztvevők:

A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2016. szeptember 01. és 2018. augusztus 31. között a Magyar Triatlon Szövetség, ill. a megyei/budapesti Triatlon Szövetség által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek, és a korosztályos duatlon, triatlon ranglistákon nem szerepeltek.

Sportági rendelkezések:

  • egyéni verseny
  • Csapatverseny: 4 fő versenyző

A 3 alacsonyabb befutási helyet elért versenyző eredménye számít. Ahhoz

hogy a csapat értékelve legyen, 4 főnek kell indulnia és 3 főnek célba kell érnie.

• A csapattagokat nem kell előzetesen meghatározni, a befutás sorrendje

adja a csapat összetételét.

A kerékpár áttételszabály: NINCS!

Kerékpáros fejvédő használata minden futamban kötelező!

Megyei döntő: 2018. október 7-ig később kijelölendő helyszínen.

A nevezési határidőig benevezetteket versenykiírás küldésével értesítjük a verseny helyéről és idejéről.

Nevezési határidő: 2018. szeptember 25. (www.diakolimpia.hu )

 

4.         Floorball - kispályás:

Résztvevők: I, II, III, IV, V, VI. korcsoportos leány és fiú csapatok.

Az I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú csapatokban a korcsoportjuknak megfelelő leány játékosok is szerepelhetnek, de ebben az esetben az érintett leány versenyzők az adott korcsoport leány versenyein nem vehetnek részt.

Felversenyzés:

A „felversenyzés” egy korcsoporttal feljebb megengedett, de a nevezett játékosok közül legfeljebb 3 fő tartozhat az alacsonyabb korcsoportba!

Csapatlétszám: 6 főEgy iskola max. két csapattal nevezhet.

 

Nevezési határidő:

Valamennyi korcsoportban és nemben: 2018. szeptember 28.  www.diakolimpia.hu

A megyei döntőket 2018. november 18-ig kell megrendezni. Az I-II. helyezett az országos elődöntőbe jut.

 

5.         Futsal

 

Résztvevők: III-IV. és V-VI. korcsoportos fiú csapatok. Egy iskola max. két csapattal nevezhet, de a megyei döntőn már csak egy csapat vehet részt iskolánként.

Az alapfokú versenyeket 2018. november 30-ig kell lejátszani az 2018. október 9-i sorsolás alapján.

A megyei döntőt 2018. december 15-18. között játsszuk le később kijelölendő helyszínen.

Lényeges változás: játékidő 1x 25 perc, utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel.

 

Nevezési határidő: 2018. szeptember 28. a www.diakolimpia.hu honlapon

 

6.         Grundbirkózás

 

Résztvevők:

- I. korcsoport fiú: 20, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg             I. korcsoport leány: 20, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg

- II. korcsoport fiú: 24, 28, 32, 37, 43, 49, +49                II. korcsoport leány: 24, 27, 31, 35, 40, 45, +45 kg

Nevezési határidő: 2018. október 31.

A nevezések függvényében alakítják ki az országos elődöntőket, országos döntőt.

Ebben a sportágban nincs megyei döntő.

 

7.         Játékos sportverseny:

 

Nevezési határidő: 2018. október 31. a www.diakolimpia.hu honlapon.

Ezt követően megtörténik az alapfokú versenyek beosztása, legalább három csapat alkot egy alapfokú körzetet. Az egy-két csapatos körzetenkénti nevezéseket összevonjuk, olyan csapat nem vehet rész a megyei döntőn, aki alapfokú – (körzeti) versenyen nem szerepelt.

A nevezések ismeretében meghatározzuk a megyei döntőn résztvevő csapatok számát.

Az alapfokú(városi és vonzáskörzeti) döntőket 2018. december 20-ig kell megrendezni.

Nevezhető csapatlétszám:18 fő /9 leány és 9 fiú/. Egy-egy feladatot 12 fő /6 fiú és 6 leány/ hajt végre. Feladatonként 6 tanuló cserélhető, 3 fiú és 3 leány. A felversenyzés egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az adott versenyen belül a versenyző csak abban az évfolyamban szerepelhet, amelyben nevezték. (Vissza nem versenyezhet!)

Csapatösszeállítás: (cserék esetén is !)

2 fiú és 2 leány  2010-ben, vagy később születettek

2 fiú és 2 leány  2009-ben születettek

2 fiú és 2 leány  2008-ban születettek

 

Megyei döntő: 2019. január 7-11. között

Helye: Mezőtúr

Országos döntő: Mezőtúr, 2019. március 01-02.

Az MDSZ  Játékos Sportverseny Albizottsága a 2018/2019. tanévi gyakorlatanyagot az alábbiak szerint adta meg, a vastagon szedett, aláhúzott a megyei döntő feladatai..

1/2 - Futás váltóbottal                          1/3 - Társhordás karikával

2/1 - Négykézlábjárás                          2/3 - Talicskaváltó

3/1 - Akadálypálya                               3/3 - Gátakadály

4/1 - Utazó labda                                  4/2 – Floorball-váltó

5/1 - Kötélhajtás                                   5/2 - Várfoglaló

6/1 - Labdahordás                               6/3 - Bújj es karikába fuss!

7/1 - Karikakirakó                                 7/3 - Rakd a botot! – Szedd a botot!

8/1 - Szlalomozz a labdával!                  8/2 – Szlalom kézilabda

9/1 - Karikán az akadályra                   9/2 - Akadályon át

10/1 – Kötélhúzás                               10/2 - Bombázó

 

8 – 11. Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda:

 kézilabda

 kosárlabda

 labdarúgás

 röplabda

 III. korcsoport

 III. korcsoport

 I. korcsoport

 III. korcsoport

 IV. korcsoport

 IV. korcsoport

 II. korcsoport

 IV. korcsoport

 V-VI. „A”

 V-VI. „A”

 III. korcsoport

 V-VI. „A”

 V-VI. „B”

 V-VI. „B”

 IV. korcsoport „B”

 V-VI. „B”

 

 

 V-VI. korcsoport. „B”

 

 

 

 III-IV. leány

 

 

 

 V-VI. leány

 

 

 

 IV. fiú futsal

 

 

 

 V-VI. futsal

 

 

Minden labdajáték nevezési határideje: 2018.  szeptember 28.

Nevezési cím: www.diakolimpia.hu

 

III-IV. korcsoport:

Cél és elvárás, hogy a nevezett csapatoknak városi - kistérségi un. alapfokú diákolimpiai versenyeket tudjanak szervezni.

Egynapos1-4, 2-3 sorsolásos, vagy körmérkőzéses lebonyolítási forma javasolt az országos elődöntőkhöz hasonlóan.

Amennyiben nincs annyi nevező, hogy kistérségi versenyt rendezzünk, úgy ezeknek a csapatoknak összevont csoportot alakítunk ki.

A győztesek jutnak a megyei döntőbe, illetve a nevezések arányában van a továbbjutás. Ha a továbbjutók száma indokolttá teszi, akkor elődöntőket is rendezünk a megyei döntőt megelőzően.

V-VI. korcsoport:

Cél és elvárás, hogy a nevezett csapatoknak városi - kistérségi un. alapfokú diákolimpiai versenyeket tudjanak szervezni.

A benevezett csapatokat az JNSZMDSE nyílt sorsoláson sorolja csoportokba. Egynapos, körmérkőzéses vagy 1-4, 2-3 sorsolásos torna a javasolt lebonyolítási forma az országos elődöntők mintájára.

A csoportok győztesei jutnak a megyei döntőbe. Ha indokolt, akkor megyei elődöntőket is rendezünk.

A lebonyolításért a megyei titkár, a szakági felelősök és a rendezésre felkért sportszervezetek, iskolák a felelősek.

 

Az V-VI. kcs.  labdajátékok megyei döntőit az alábbi időpontig kell befejezni.

  • kézilabda „A”:               2018. november 25.
  • kosárlabda „A”:             2018. november 11.
  • röplabda „A”:                2018. november 25..
  • futsal:                         2018. december 20.

A labdajátékok sorsolását a benevezett csapatnak 2018. október 10-igmegküldjük.

 

12.       Strandkézilabda

Résztvevők:III-IV. és V-VI. korcsoportos fiú és lány 8 fős iskolai csapatok

Csak országos döntő kerül megrendezésre Zánkán .

Nevezési határidő: 2019. április 30.  www.diakolimpia.hu honlapon

 

12. Kis iskolák sportversenye.

Csak a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák nevezhetnek.

Sportágak:

Atlétika csapatverseny:6 fős iskolai csapatok

-2 fő I-II. kcs. : 60m, távolugrás, kislabda

- 2 fő III. kcs. : 60m, távolugrás, kislabda

- 2fő IV. kcs.  : 100m, távolugrás, kislabda

Atlétika egyéni verseny:

Többpróba: I-II- és III. kcs: 60 m, távolugrás, kislabdahajítás

Többpróba: IV: kcs: 100 m, Távolugrás, kislabdahajítás

Egyéni futószámok: III. kcs. 600m, IV. kcs. 800m

Atlétika váltó: fiú és leány svédváltó (100-200-300-400)

 

leány kézilabda III-IV. kcs. 12 fős csapatok,

fiú kispályás labdarúgás III-IV. kcs. 12 fős csapatok

Információk az MDSZ diákolimpiai versenykiírásban megtalálhatók.

A megyei döntőket: 2019. május 18-ig kell megrendezni.

Nevezés: 2019. április 30-ig a www.diakolimpia.hu honlapon.

 

13.       Torna: B” kategória

 

A verseny résztvevői:                I. korcsoportos leány és fiú csapatok                

                                               II. korcsoport leány és fiú csapatok

                                               III-IV. korcsoportos leány és fiú csapatok          

                                               V-VI. korcsoportos leány és fiú csapatok.         

Minden korcsoportban csak csapatverseny kerül lebonyolításra. A csapatok 6 főből állnak, amelyből szerenként a 4 legjobb eredmény számit. A csapatverseny számai alapján értékeljük az egyéni összetett eredményeket.

Továbbjutás az országos elődöntőre: megyei 1-3. helyezettek indulhatnak az országos elődöntő versenyen I, II, III-IV. korcsoportban. V-VI. korcsoportban valamennyi nevezett csapat bejut az országos elődöntőre.

 Az I. korcsoport csapatverseny: F-L:  két szeren (talaj, ugrás)

II. és III-IV. korcsoportban 3 szeren (F:talaj-ugrás-gyűrű, L: talaj-ugrás-gerenda)

V-VI. korcsoportban  (L: ugrás-gerenda-talaj, F: talaj-gyűrű-ugrás-korlát)

 

 

Korlátozás:

A „B” kategóriában csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2016. szeptember 01. és 2018. augusztus 31.között torna sportágban „A” kategóriás versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint a torna rokon-sportágaiban (akrobatikustorna, aerobik, gumiasztal,) versenyengedéllyel nem rendelkeznek.

A MATSZ „B” kategória és torna rokon sportágakban  versenyengedéllyel rendelkezők indulhatnak a diákolimpia „B” kategória versenyén.

A csapatversenyben minden korcsoportban egy fő felversenyezhet, de akkor saját korcsoportja csapat és egyéni versenyében nem indulhat.

Nevezési határidő: 2018. december 20.www.diakolimpia.hu honlapon.

A megyei döntőket 2019. január 25-ig kell megrendezni.

 

 

14.       Úszás:

 Korcsoport

 Megyei döntő

 Nevezési határidő

 I. korcsoport (2010- vagy később)

 2019. február 03-ig

2 019.  január 10.

 II. korcsoport (2008 – 2009)

 

 2019. február 03-ig

 2019. január 10.

 III. korcsoport „ B” (2006 – 2007)

 2019. február 03-ig

 2019. január 10.

 IV. korcsoport „B” (2004 – 2005)

 2019. február 03-ig

 2019. január 10.

 V-VI. korcsoport „ B” (1999 – 2003)

 2019. február 03-ig

 2019. január 10.

Versenyszámok korcsoportok szerint:

 I. korcsoport

 II. korcsoport

 50 m fiú gyorsúszás

 50 m fiú gyorsúszás

 50m leány gyorsúszás

 50m leány gyorsúszás

 50m fiú mellúszás

 50m fiú mellúszás

 50m leány mellúszás

 50m leány mellúszás

 50m fiú hátúszás

 50m fiú hátúszás

 50m leány hátúszás

 50m leány hátúszás

-

 4x50m fiú gyorsváltó

 

4x50m leány gyorsváltó

-

 

 III. korcsoport „B”

IV. korcsoport „B”

 100 m fiú gyorsúszás

 100 m fiú gyorsúszás

 100m leány gyorsúszás

 100m leány gyorsúszás

 100m fiú mellúszás

 100m fiú mellúszás

 100m leány mellúszás

 100m leány mellúszás

 100m fiú hátúszás

 100m fiú hátúszás

 100m leány hátúszás

 100m leány hátúszás

 4x50m fiú gyorsváltó

 4x50m fiú gyorsváltó

 4x50m leány gyorsváltó

 4x50m leány gyorsváltó

 

 

 V-VI. korcsoport „B”

 

 100 m fiú gyorsúszás

 

 100m leány gyorsúszás

 

 100m fiú mellúszás

 

 100m leány mellúszás

 

 100m fiú hátúszás

 

 100m leány hátúszás

 

 4x50m fiú gyorsváltó

 

4x50m leány gyorsváltó

 

Korlátozások:              

- A III., IV. V-VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik:

- 2016. szeptember 01. és 2018. augusztus 31. között az úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek.

- A 2004-ben született középiskolás tanulók az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.

 

15.       "Mező Ferenc" szellemi diákolimpia:

III - IV. korcsoport:

Résztvevők: Adott intézmény tanulóiból összeállított négyfős csapatok. Egy fő a II. korcsoportból (2008) felversenyezhet.

A résztvevőknek 5 héten át megjelenő kérdésekre kell válaszolni, melyek az MDSZ honlapján, a „Szellemi Diákolimpia” oldalon jelennek meg.

A feladatok megoldására időkorlát van, a megadott három napból csak egyszer lehet belépni a megadott kóddal.. Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyan azon a felületen, amelyiken a feladatkitöltés történt.

Országos elődöntő: (2018. február 24-ig.) az 5 fordulót követően a legjobb 24 csapat két elődöntőbe kerül (2x12csapat)

Országos döntő: (Tata, 2019. március 24.) Az elődöntők 1-2. helyezettjei és a további legjobb négy eredmény alapján alakul ki az országos döntő mezőnye.

Nevezés: folyamatosan, de célszerű az 0. forduló előtt a www.diakolimpia.hu honlapon. (2018. december 04.)

További információ az MDSZ Diákolimpia Versenykiírásban található.

 

V - VI. korcsoport:

Résztvevők: Középfokú oktatási intézmények tanulóiból alkotott 4 fős csapatok. Két tanuló felversenyezhet a 4. korcsoportból, de akkor saját korcsoportjában nem indulhat.

A résztvevőknek 5 héten át megjelenő kérdésekre kell válaszolni, melyek az MDSZ honlapján, a „Szellemi Diákolimpia” oldalon  jelennek meg.

 

A feladatok megoldására időkorlát van, a megadott három napból csak egyszer lehet belépni a megadott kóddal. Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyan azon a felületen, amelyiken a feladatkitöltés történt.

Országos elődöntő: (2019. február 24-ig.) az 5 fordulót követően a legjobb 24 csapat két elődöntőbe kerül (2x12csapat)

Országos döntő: (Tata, 2019. március 23.) Az elődöntők 1-2. helyezettjei és a további legjobb négy eredmény alapján alakul ki az országos döntő mezőnye.

Nevezés: folyamatosan, de célszerű az 0. forduló előtt a www.diakolimpia.hu honlapon. (2018. december 04.)

További információ az MDSZ Diákolimpia Versenykiírásban található.

 

 

 

 

 

SPORTÁGI SZÖVETSÉGEK ÁLTAL MEGHIRDETETT DIÁKOLIMPIAI ESEMÉNYEK

 

Az MDSZ által meghirdetett versenyeken kívül „Diákolimpia” névvel más sportágak szakszövetségei is rendezhetnek versenyeket, amennyiben az adott évre érvényes védjegyhasználati engedéllyel rendelkeznek, versenykiírásukat az MDSZ elfogadja és honlapján a kiírást megjelenteti.

Ezen kívül a „Diákolimpia”elnevezés nem használható, a jogosulatlan használókkal szemben jogi eljárás indulhat.

A szakszövetségi rendezvények költségei az adott sportági szakszövetséget és a résztvevőket terhelik, beleértve területi szinten is, amennyiben ott is meg kívánják rendezni a versenyt.

A szakszövetségi kiírások később, a védjegy használat megkötését követően megtalálhatók az MDSZ honlapján.

 

Minden szakszövetségi megyei diákolimpiai döntőről külön versenykiírás szerint értesítik a szövetségek az iskolákat.

A sportág megyei döntőjének rendezési, díjazási költsége a szövetséget terheli.

 

 

EGYÉB ESEMÉNYEK, FELADATOK

 

- Magyar Diáksport Szövetség felkérésére országos diákolimpiai elődöntők, döntők rendezése.

- Közreműködés a testnevelők továbbképzésében.

- Közreműködés a Magyar Diáksport Szövetség webshop rendszerének népszerűsítésében, a nagyobb termékforgalom elősegítése.

- Felkérésre az iskolák által meghirdetett versenyekre szervezés, lebonyolításukban való közreműködés.

- Megyei, körzeti diák szabadidősport események szervezése, lebonyolítása. Az MDSZ szabadidős programjában szereplő események megrendezése kiegészítve egyéb játék és szórakoztató elemekkel.

- Iskolák, diáksport egyesületek, sportszervezetek versenyeinek érem, serleg, különdíj beszerzésében való segítségnyújtás.

- A diák önkéntesek munkájának koordinálása a diákolimpiai versenyeken lehetőséget adni a az érettségihez szükséges munkaóra teljesítésére.

- Téli táborok, nyári táborok, erdei iskola, sí táborok szervezésének segítése felkérésre.

- Nemzetközi programokban való részvétel, az angol iskolai csereprogram ápolása.

- Törekvés az országos diákolimpiai bajnoki címet elért versenyzők elismerésére, a „megye jó tanulója – jó sportolója” elismerő cím visszaállítására, az elismerés anyagi részéhez támogatók felkutatása.

 

 

Szolnok, 2018. szeptember 03.

 

 

                                                                       Jász – Nagykun Szolnok Megyei

           Diáksport és Szabadidő Egyesület

 

 

 

 

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

versenynaptára 2018/2019. tanévre.

 

A Magyar Diáksport Szövetség honlapjának nevezési felületén a nevezési határidő nem módosítható, így a megyei döntőn csak az tud indulni, akit iskolája a megadott határidőig benevezett. Amennyiben az adott versenyből van alapfokú verseny, úgy az alapfokú verseny rendezője által megadott nevezési határidő a mérvadó. Az alapfokú versenyről a továbbjutókat az alapfokú verseny rendezője juttatja tovább a megyei döntőre, alkalmazkodva a

 megyei döntő nevezési határidejéhez.

 

 

Megyei Diákolimpiai Események

 

Sportág

megyei döntő lebonyolítási határidő

nevezési határidő megyei döntőre

Továbbjuttatási határidő országos versenyre

ASZTALITENISZ

2018.12.20-ig

2018.11.30.

2019.01.02.

ATLÉTIKA

 

 

 

ÜCSB III-IV.

2018.10.02.

2018.09.25

2018.10.12.

ÜCSB V-VI.

2018.10.02.

2018.09.25

2018.10.12.

mezei

2019.03.27-ig

2019.03.14.

2019.03.27.

II. kcs. hárompróba

2019.05.10-ig

2019.04.30.

2019.05.19.

III. kcs. négypróba

2019.05.10-ig

2019.04.30.

2019.05.19.

III. kcs. egyéni

2019.05.10-ig

2019.04.30.

2019.05.19.

IV. kcs. ötpróba

2019.05.10-ig

2019.04.30.

2019.05.19.

IV. kcs. egyéni

2019.05.10-ig

2019.04.30.

2019.05.19.

V. kcs. egyéni

2019.04.30-ig

2019.04.19.

2019.05.19.

VI. kcs. egyéni

2019.04.30-ig

2019.04.19

2019.05.19.

DUATLON

     

III, IV, V, VI. kcs.

2018.10.07-ig

2018.09.25

2018.10.08.

FLOORBALL

     

I, II, III, IV, V, VI. kcs

2018.11.19-ig

2018.09.28

2018.11.20

       FUTSAL

IV. kcs.

2018.12.13-18.

2018.09.28

2019.01.14

V-VI. kcs.

2018.12.13-18

2018.09.28

2019.01.21

GRUNDBIRKÓZÁS

 

nincs megyei döntő

2018.10.31.

JÁTÉKOS SPORTVERSENY I-II.

2019.01.07-11.

2018.10.31

2019.01.13.

              KÉZILABDA

III. kcs.

2019.03.31-ig

2018.09.28

2019.04.01

IV. kcs.

2019.04.21-ig

2018.09.28

2019.04.22

V-VI. kcs. "A" kategória

2018.11.25-ig

2018.09.28

2018.11.26

V-VI. kcs. "B" kat.

2019.03.24-ig

2018.09.28

2019.03.25

Strandkézilabda

nincs megyei döntő

 

2019.04.25

               KOSÁRLABDA

III. kcs.

2019.03.31-ig

2018.09.28

2019.04.01

IV. kcs.

2019.04.21-ig

2018.09.28

2019.04.22

V-VI. kcs. "A" kategória

2018.11.11-ig

2018.09.28

2018.11.12

V-VI. kcs. "B" kategória

2019.03.03-ig

2018.09.28

2019.03.04

             LABDARÚGÁS

I. kcs. Fiú

2019.05.05-ig

2018.09.28

2019.05.06

II. kcs. Fiú

2019.05.05-ig

2018.09.28

2019.05.06

III. kcs. Fiú

2019.05.05-ig

2018.09.28

2019.05.06

IV. kcs Fiú

2015.05.19-ig

2018.09.28

2019.05.20

V-VI. kcs. Fiú

2019.04.14-ig

2018.09.28

2019.04.15

III-IV. kcs. Leány

2019.05.19-ig

2018.09.28

2019.05.20

V-VI. kcs. Leány

2019.04.21-ig

2018.09.28

2018.04.22

              RÖPLABDA

III. kcs.

2019.03.31-ig

2018.09.28

2019.04.01

IV. kcs.

2019.04.21-ig

2018.09.28

2019.04.22

V-VI. kcs. "A" kat.

2018.11.25-ig

2018.09.28

2018.11.26

V-VI. kcs. "B" kat.

2019.03.24-ig

2018.09.28

2019.03.25

Dr. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA®

III-IV. kcs.

 

nincs megyei döntő 

2018.12.04.

V-VI. kcs.

 

nincs megyei döntő 

2018.12.04.

                  TORNA

I., II., III-IV., V-VI. kcs. "A" kategória

 

 nincs megyei döntő

2018.12.20

I., II., III-IV. kcs. "B" kategória

2019.01.25-ig

2018.12.20

2019.01.28

V-VI. kcs. "B" kategória

2019.01.25-ig

2018.12.20

2019.01.28

                  ÚSZÁS

I., II. kcs.

2019.02.03-ig

2019.01.10

2019.02.04

III., IV. kcs. " B" kategória

2019.02.03-ig

2019.01.10

2019.02.04

V - VI. kcs. "B" kategória

2019.02.03-ig

2018.01.10

2019.02.0í

 

JÁTÉKOS SPORTVERSENY MEGYEI DÖNTŐ

Játékos sportverseny 2018.04.09.

Szolnok Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és
Megjelenítve 1 től 2-ig (összesen a 2 cikkből.)

« Összes hír